• Sporta klubs Super Nova

Pedagoģiskās padomes nolikums un vecāku padomes reglaments

Pedagoģiskās padomes nolikums

1.Vispārīgie jautājumi

Pedagoģiskā padome (Padome), ir Sporta skolas Supernovas (turpmāk tekstā-Skola) konsultatīva institūcija par mācību treniņu audzināšanas jautājumiem, aktuālu, problemātisku mācību treniņu un audzināšanas jautājumu risinājumu, darba pieredzes apkopošanu un popularizēšanu.

Padome ir Skolas vadības profesionālais padomdevējs lēmumu pieņemšanā par mācību, audzināšanas un attīstības jautājumiem.

Padome darbojas atbilstoši spēkā esošiem tiesību aktiem.

Padomē darbojās visi Skolā strādājošie pedagogi, skolas administrācijas darbinieki un medicīnas persona.

Padomes sēdi vada Skolas direktors.

Padomes darba pamatforma ir pedagoģiskās padomes sēdes.

Padomes sēdes sasauc ne retāk kā reizi semestrī.

Padomes sēžu norisi protokolē. Protokolistu ieceļ no Padomes vidus. Padomes protokolu paraksts Skolas direktors un protokolists.

Padomes sēdēs var piedalīties Sporta kluba Super Nova sporta direktors un kā arī citas personas, saskaņojot ar Skolas direktoru.

 2.Pedagoģiskās padomes darbības mērķi

Profesionālās ievirzes sporta izglītības standartos noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšana.

Jaunāko pedagoģijas zinātnes atziņu izzināšana, īstenošana un popularizēšana.

Pilnveidot un attīstīt Skolas pedagoģisko meistarību.

3.Pedagoģiskās padomes darbības uzdevumi

Analizēt pedagoģiskā kolektīva darbības rezultātus izglītības procesa pilnveidē un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu skolā.

Veidot vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa satura pamatjautājumos.

Analizēt pedagoģiskā procesa organizāciju un vadību, Skolas labāko pedagogu pieredzi.

Veicināt un atbalstīt pedagogu radošo darbību.

Piedalīties Skolas attīstības plāna veidošanā, izstrādāt priekšlikumus mācību, audzināšanas un attīstības uzdevumu risināšanai.

 4.Pedagoģiskās padomes funkcijas

Veic Skolas pedagoģiskā procesa analīzi;

Piedalās Skolas iekšējo normatīvo dokumentu izstrāde;

Sniedz priekšlikumus Skolas attīstībai;

Piedalās Skolas darba plāna veidošanā;

Sniedz priekšlikumus Skolas vadībai par Skolas darba uzlabošanu, pedagogu motivācijas sistēmu u.c. jautājumus;

Sniedz priekšlikumus par izglītojamo apbalvošanu vai sodīšanu;

Sniedz priekšlikumus Skolas direktoram par izglītojamo pārcelšanu nākamajā apmācības mācību treniņu grupā.

Sniedz priekšlikumus Skolas direktoram par atstāšanu uz otru gadu un atskaitīšanu no profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām;

Izskata citus ar mācību un pedagoģisko darbu saistītus jautājumus

5.Pedagoģiskās padomes lēmumi

Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis dalās vienādi, izšķirošā balss ir Skolas direktora.

Padomes lēmumiem ir ieteikumu raksturs, ja likumdošanas aktos vai šajā reglamentā nav noteikts citādi.

Padomes lēmumi stājas spēkā un ir obligāti izpildāmi, ja Skolas direktors tos ir apstiprinājis ar rīkojumu.

6.Pedagoģiskās padomes locekļu pienākumi.

Aktīvi iesaistīties Padomes sēžu sagatavošanā un piedalīties to norisē;

Informēt Padomi par esošām risināmām problēmām izglītojamo attīstībā, treniņu un audzināšanas darbā, atklāti paužot savu viedokli par problēmām mācību treniņu un audzināšanas darba;

Sekot novitātēm pedagoģijā, psiholoģijā un metodikā, tās izmantot un aktualizēt darbībā;

Aktīvi atbalstīt Skolas vadības darbību Padomes pieņemto lēmumu izpildē;

 7.Pedagoģiskās padomes locekļu tiesības.

Saņemt nepieciešamo informāciju no Skolas vadības, izglītojamo atbalsta personāla Padomes sēžu sagatavošanas procesā;

Aktīvi iesaistīties Padomes sēžu sagatavošanā un piedalīties to norisē;

Informēt Padomi par esošām risināmām problēmām izglītojamo attīstībā, mācību treniņu un audzināšanas darbā, atklāti paužot savu viedokli par problēmām mācību treniņu un audzināšanas darbā;

Saņemt informāciju par Padomes lēmumu izpildi.

VECĀKU PADOMES REGLAMENTS 

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 31. panta trešās daļas 9. punktu

I.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

Sporta skolas Supernova Vecāku padome (turpmāk – Padome) ir izveidota koleģiāla institūcija sadarbības nodrošināšanai starp vecākiem un skolu, kā arī skolas pilnveides veicināšanai.

Padomes funkcijas:

sekmēt vecāku iesaistīšanos skolas darbības pilnveidē;

nodrošināt informācijas apmaiņu starp vecākiem un Skolas padomi;

pārstāvēt vecāku un skolēnu

Padome ir tiesīga veikt visas nepieciešamās darbības Padomes mērķa un funkciju ietvaros, tai skaitā Padomei ir šādi uzdevumi:

apzināt un apkopot vecāku viedokļus par skolā aktuāliem jautājumiem un risināmām problēmām;

informēt Skolu par vecāku aktualizētajiem jautājumiem un problēmām, kuras nepieciešams risināt Skolas padomē, kā arī sniegt priekšlikumus iespējamiem risinājumiem;

ievēlēt vecāku pārstāvjus dalībai Skolas padomē;

lemt par vecāku veikto dāvinājumu skolas atbalsta fondam

II.    PADOMES SASTĀVS UN IZVEIDES KĀRTĪBA

Padomē darbojas pieci vecāku pārstāvji.

Padomes sanāksmēs var piedalīties skolas direktors un citas pieaicinātās

Padomi izveido uz vienu gadu mācību gada sākumā un tā turpina darboties līdz jaunas Padomes izveidei.

Padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku Padome ievel no Padomes locekļu vidus.

Padomes loceklis, kura bērns pārtrauc mācības Skolā, pārtrauc darbību Padomē.

III.    PADOMES DARBA ORGANIZĀCIJA

Padomes darbu organizē un sanāksmes vada Padomes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

Padomes priekšsēdētājam un viņa vietniekam ir šādas tiesības:

pieprasīt no Skolas un citām institūcijām Padomes darbam nepieciešamo informāciju;

uzaicināt Padomes sanāksmē piedalīties citas personas (piemēram, audzēkņus, trenerus, dažādu institūciju pārstāvjus).

Padomes sanāksmes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divos mēnešos mācību gada laikā. Par nākamās sanāksmes datumu un laiku Padomes locekļi vienojas kārtējā Padomes sanāksmē, informējot par ieplānoto sanāksmi skolas

Jautājumus izskatīšanai Padomē var ierosināt, nosūtot tos uz Padomes e-pastu vai nosūtot tos WhatsApp grupā, Padomes priekšsēdētājam vai viņa vietniekam.

Informāciju par Padomes sanāksmes darba kārtību (Padomes ārkārtas sanāksmes gadījumā – arī par sanāksmes norises laiku) Padomes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks izziņo Padomes locekļiem vismaz trīs dienas pirms sanāksmes.

Padomē izskata jautājumus saskaņā ar izziņoto darba kārtību, kā arī var izskatīt citus informatīvus jautājumus pēc sanāksmes dalībnieku ierosinājuma.

Padome ir lemttiesīga, ja sanāksmē piedalās vismaz puse no Padomes locekļiem. Informatīvus jautājumus Padomē var izskatīt neatkarīgi no sanāksmes dalībnieku

Padome lēmumus pieņem, Padomes locekļiem balsojot. Katram Padomes loceklim ir viena balss. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir Padomes sanāksmes vadītāja balss.

Padomes sanāksmes protokolē, fiksējot protokolā klātesošos Padomes locekļus, apspriestos jautājumus un pieņemtos lēmumus, kā arī citu informāciju, ja nepieciešams. Protokolistu izvēlas Padomes sanāksmē no klātesošo Padomes locekļu

Protokolu sagatavo triju dienu laikā pēc Padomes sanāksmes un elektroniski nosūta visiem Padomes locekļiem. Ja triju dienu laikā pēc protokola nosūtīšanas par to nav saņemti

iebildumi no sanāksmes dalībniekiem, protokols uzskatāms par saskaņotu. Saskaņoto protokolu paraksta attiecīgās Padomes sanāksmes vadītājs un protokolists.

Pēc protokola parakstīšanas to elektroniski nosūta informācijai Skolas un skolas direktoram, kā arī iesniedz skolas direktoram papīra formā.

Padomes sanāksmju protokolus un citus ar Padomes darbu saistītos dokumentus glabā skolas lietvedībā.

IV.   NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

Šis reglaments, kā arī grozījumi tajā stājas spēkā pēc saskaņošanas Padomē un ar skolas direktoru, kā arī apstiprināšanas.

Skolas direktors nodrošina Padomes reglamenta pieejamību skolas mājaslapā.